top of page

İnsan Kaynakları Yönetimi

(Eğitim Kodu : UZM-06 )

EĞİTİMİN AMACI:

Bilginin öneminin gittikçe artmasıyla birlikte, ister beyaz yakalı olsun, ister mavi yakalı olsun şirketlerin nitelikli, güvenilir ve işine sahiplenen çalışanlara ihtiyacı da gittikçe artmaktadır. Fakat gerek bu çalışanların bulunması ve işe alınması, gerek etkin ve verimli çalıştırılması, gerekse de elde tutulabilmesi bir o kadar zorlaşmaktadır. Bu nedenledir ki işveren ile çalışanların beklentilerini ortak noktada buluşturabilecek ve onları uyumlu hale getirebilecek şekilde süreçleri tanımlayan veya tanımlanan süreçleri yürütebilen insan kaynakları çalışanlarına gerek duyulmaktadır.

Fakat bu süreçleri tanımlamak veya yürütebilmek ülke ve piyasa şartlarından dolayı çok kolay değildir. Bu anlamda bir donanım gerektirir. Nitekim söz konusu ihtiyaç ve tespitlerden hareketle bu uzmanlık eğitimi tasarlanmıştır.

Bu  eğitimin temel amacı, ülke ve piyasa şartlarına uygun olarak insan kaynakları yönetimi konusunda katılımcıları detaylı bir şekilde bilgilendirmektir. Ayrıca çalışanların şirkete yüksek katma değer sağlayabilmeleri için yürütülmesi gereken organizasyonel gelişim süreçleri hakkında bilgiler aktarmak, eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

Eğitimin SONUCUNDA katılımcılar, Türev Eğitim Danışmanlığı’nın deneyimi ve profesyonel yaklaşımıyla birlikte kolay uygulayabilir ve etki gücü yüksek bilgiler almanın rahatlığı ve güveni ile insan kaynakları yönetimi konusunda uzmanlaşma düzeylerini artırmış olacaklardır.

 

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

1.  İNSAN KAYNAKLARI VE ORGANİZASYONEL YAPILANMA

 • İK yönetiminin dünü ve bugünü

 • Yakın gelecekte nasıl bir İK süreci bizi bekliyor?

 • Organizasyon yapısında tarif edilen işlerin analizi nasıl yapılabilir?

 • Görev tanımları hazırlanırken nelere dikkat etmek gerekir?

 • Görevleri yerine getirecek insan kaynağında aranacak yetkinlikleri belirleme

 • İK alanında çalışan birisinin sorumlulukları ne olmalıdır?

 • İnsan kaynağı ihtiyacını nasıl belirleyebiliriz?

 • İşe alınacak kişide aranacak yetkinliklerin belirlenmesi

 • İş ilanı verme yöntemini belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?

 • Gelen özgeçmişleri ön değerlendirme yapma

 • Mülakata çağırılacakları planlama ve organize etme süreci

 • Mülakat tekniğini belirleme ve uygulama

 • Mülakatı yapan kişi ve kişilerin dikkat etmesi gerekenler

 • Mülakat yaparken adayı tanımaya yönelik ne gibi sorular sorabiliriz? (Örnek sorular)

 • Bu sorulara adayın verdiği cevapları nasıl yorumlamalıyız?

 • Mülakat sonuçlarını değerlendirme ve karar verici yönetici(ler)e raporlama

 • İşe alım işlemleri ve işe alınan kişinin oryantasyon sürecinin planlanması, takibi ve değerlendirilmesi

 • KOBİ’ler bir İK çalışanından ne bekler? Bir İK’cı buna nasıl uyum sağlamalı?

 • Aile şirketlerinde İK çalışanlarının başarılı olabilmeleri için neler yapmaları gerekir?

 

2. PERSONEL VE ÖZLÜK İŞLEMLERİ 

 • Personel Yönetimi ve Kapsamı Nedir?

 • Personel ve Özlük İşlemleri

  • İşyeri kuruluş ve kapanış işlemleri

  • Sigortalı işe giriş işlemleri ve yasal bildirimler

  • Sigortalı çalışma süreci

  • Özlük dosyası hazırlama

  • Resmi yazışmalar

  • Şirket içi yazışmalar

  • Tutanaklar

  • Savunmalar

  • Ücretli-ücretsiz izinler

  • Yıllık izin uygulaması

  • İş kazası ve meslek hastalığı

  • İşverenlere yönelik sigorta prim destekleri

  • Sigortalı işten çıkış işlemleri ve yasal bildirimler

 • Puantaj ve ücret bordrosu

  • Puantaj hazırlama

  • Ücret türleri ve hesaplamaları (brütten nete ücret hesaplama)

  • İşveren maliyet hesabı

  • Ücret bordrosu hazırlama, bordro parametreleri

  • Gelir vergisi dilimleri, kümülatif gelir vergisi matrahı, damga vergisi, ssk taban-tavan ücretleri, kıdem tazminatı tavanı, sakatlık durumu, asgari geçim indirimi, ssk işyeri tehlike sınıfları, normal-emekli çalışanın durumu vs. tanımlar

  • Bordronun kontrol edilmesi

  • Kıdem tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplaması

  • İhbar tazminatı hak kazanma koşulları ve hesaplaması

  • Yıllık izin hak kazanma koşulları ve hesaplaması

 • İş sağlığı ve güvenliği

  • Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri

  • İşveren ve işçilerin yükümlülükleri

  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu

  • İşyeri hekimleri

  • İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar

 • Etkin personel bölümü çalışanlarının ortak nitelikleri

 

3. GÜNCEL İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

 • İş Hukukunda genel hükümler

 • İş Sözleşmesi türleri ve önemi

 • İşveren ve işçinin borçları

 • İş Sözleşmesinin unsurları nelerdir?

 • İş Kanunu’nda fesih türleri nelerdir?

 • Süreli fesih nedir?

 • Geçerli nedenle fesih hangi şartları taşımalıdır?

 • Geçerli nedenle fesih ile haklı nedenle fesih arasındaki farklar nelerdir?

 • Haklı nedenle fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

 • İşçi, sağlık sebepleri nedeniyle sözleşmesini haklı nedenle fesh ettiğinde kıdem tazminatı alabilir mi?

 • İşçinin sözleşmesini haklı nedenle derhal feshinde ihbar tazminatı hakkı doğar mı?

 • İşçinin ve işverenin haklı nedenle derhal feshinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nelerdir?

 • İşçinin ve işverenin haklı nedenle derhal feshinde geçerli olan sağlık sebepleri nelerdir?

 • İşçinin ve işverenin haklı nedenle derhal feshinde zorlayıcı sebepler hangileridir?

 • Derhal fesih hakkını kullanma süresi ne kadardır ve hangi durumlarda değişebilir?

 • Yıllık ücretli izne hak kazanma koşulları

 • İhbar Tazminatı hak kazanma koşulları

 • Kıdem Tazminatı hak kazanma koşulları

 • 4857 sayılı İş Kanunu’na göre uygulanacak 2012 yılı idari para cezaları

 • Yargıtay kararlarından örnekler

 • Soru ve cevaplar

   

4. PERFORMANS YÖNETİMİ VE EĞİTİM

 • Performans değerlendirme kavramı nedir?

 • Performans değerlendirme sisteminin avantajları

 • Performans değerlendirme sistemi nedir ve nasıl oluşturulur?

 • Beyaz yaka ve mavi yakalı çalışanlar ile yöneticiler için performans değerlendirme kriterleri

 • Performans değerlendirme sistemi ölçüm yöntemleri(Beyaz yaka ve mavi yakalı çalışanlar ile yöneticiler için)

 • Performans değerlendirme sonuçlarının geri bildirimi

 • Performans değerlendirme sonuçlarının personel ücretlerine yansıtılması

 • Performans değerlendirme sisteminde karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklarla mücadele yöntemleri

 • Oluşturulan sistemin etkinliğini arttırmak için tavsiyeler

 • Şirketin ve kişilerin gelişmeye açık alanlarını ortaya çıkarma

 • Eğitim ihtiyaçlarını belirleme yöntemleri

 • Şirketin ve eğitime katılacak kişilerin beklentilerine uygun eğitimi belirleme

 • İç ve dış eğitim sürecini yönteme

 • Şirketin bütçesine uygun eğitim programı tasarlama

 • Alınan eğitimin şirkete ve kişilere yansımasını ölçümleme

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 4 tam gün (28 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

 • İnsan kaynakları yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgi düzeylerini artırmak ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen yönetici ve çalışanlar bu eğitime katılabilir.

 • Ayrıca insan kaynakları bölümünde yeni işe başlayan çalışanlar, üniversitelerin işletme, iktisat, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi gibi bölümlerinden yeni mezun olmuş veya insan kaynakları yönetimi alanında yüksek lisans yapıp bu konuda mesleki kariyer yapmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitimin sonunda,

 • İnsan kaynakları yönetiminin hem personel yönetimi ve özlük bacağı, hem de organizasyonel gelişim bacağı ile ilgili ülke ve piyasa şartlarına uygun sistemler ve süreçleri hakkında detaylı bilgi sahibi olurlar.

 • İnsan kaynakları ile ilgili bakış açılarını genişletirler kendilerini geliştirmiş olurlar

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütme ve yönetme ile ilgili becerilerini geliştirme imkanı elde ederler.

 • İşveren ile çalışan beklentilerini dengeleme ile ilgili tavsiyeler alırlar.

 • Sonuç olarak insan kaynakları yönetiminin en stratejik süreçleri ile ilgili uzmanlaşma düzeylerini artırmış olurlar.

bottom of page