top of page

Yönetici Yetiştirme

(Eğitim Kodu : UZM-03 )

EĞİTİM AMACI: 

Projenin konusu, yönetici yetiştirme prosedürünün hazırlanması, yönetici adaylarının prosedüre göre belirlenmesi, seçilen yönetici adaylarına periyodik eğitimlerin verilmesi, başarı sınavlarının yapılması ve sonuçların raporlanmasıdır. Proje dört aşamada tamamlanacak olup, aşamalar aşağıda belirtilmiştir:

 

EĞİTİM KONULARI: 

1.AŞAMA: Prosedürün hazırlanması

Tarafımızca yapılacak moderatörlük eşliğinden şirketin ilgili yöneticileri birlikte düzenlenecek toplantı neticesinde yönetici yetiştirme programının çerçevesi belirlenecektir. Alınan kararlar neticesinde tarafınızca yazılı yönetici yetiştirme prosedürü hazırlanacaktır. Hazırlanacak prosedür aşağıdaki konu başlıklarını kapsayacaktır:

 1. Programın amacı ve kapsamı,

 2. Programın süresi,

 3. Programa katılacak kişi sayısı,

 4. Programa seçilecek kişilerde aranacak yetkinlik ve nitelikler,

 5. Programa seçilecek kişilere karar verecek komisyon üyeleri,

 6. Programa seçilecek adayları ölçme, analiz etme ve değerlendirme yöntemleri

 7. Programı duyurma ve seçme yöntemi,

 8. Programa seçilen kişilere verilecek eğitimler ve yöntemleri,

 9. Eğitmenlerin belirlenmesi,

 10. Programın disiplin kuralları,

 11. Programın başarı kriterleri ve sınav geçer puanın belirlenmesi,

 12. Program sonuçlarına göre atama yapma süreci ve yöntemi.

 

2.AŞAMA: Yönetici adaylarının belirlenmesi

Bu aşamada, yönetici yetiştirme programına katılacak yönetici adayları belirlenecektir. Bu çalışmayı, prosedürde belirtilen ve şirketiniz yöneticilerinden oluşacak değerlendirme komisyonu yapacaktır. Türev Eğitim Danışmanlığı danışmanları, ihtiyaç olması durumunda e-posta ve telefonla uzaktan destek verecektir.

 

3.AŞAMA: Eğitimlerin verilmesi

Bu aşamada programa seçilen yönetici adaylarına belirlenen eğitimler verilecektir.

Bu süreçte toplam 10 sınıf eğitimi verilecektir.

Yönetici adayları aynı anda eğitimlere alınacaktır. Gruplara bölünmeyecektir.

Aşağıda belirtilen her sınıf eğitimleri verildikten sonra katılımcılara, saha da (kendi işyerlerinde) uygulamaları için eğitim konuları ile ilişkili olarak ödevler verilecektir. Katılımcıların bu ödevleri şirket bünyesinde belirlenecek mentorları denetiminde uygulamaya geçirmeye çalışacaklardır.

Program dahilinde verilecek ve her birisi 7 saat sürecek olan sınıf eğitimlerinin akış sırasına göre aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yönetimin beş temel fonksiyonu ve yönetim psikolojisi

 2. Liderlik, koçluk ve otorite kurma teknikleri

 3. Ekip oluşturma, geliştirme ve iş dağılımı yapma teknikleri

 4. Etkili konuşma, toplantı yönetme ve raporlama teknikleri

 5. Karar verme becerilerini geliştirme

 6. Performans ölçüm yöntemleri ve etkili geri bildirim verme

 7. Çatışmaları yönetme ve koordinasyonu sağlama 

 8. Yöneticiler için temel iş hukuku uygulamaları

 9. Stresi kontrol etme ve kendi kendini motive etme

 10. Work shop: Yeni atanan yöneticiler için 30 günlük hareket planı

 

4.AŞAMA: Sınav, Değerlendirme ve Raporlama

Bu çalışmalar tarafımızca yapılacak olup, aşağıda belirtilmiştir:

 1. Alınan tüm eğitimlerin tamamlanmasın müteakip 1 ay içerisinde, yönetici adaylarının başarılarını ve yöneticiliğe ne derece hazır olup olmadıklarına yönelik yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

 2. Eğitimlerde elde edilen veriler kişi, yorumlanacak ve tespitler yapılacaktır. Sınav sonuçları Türev Danışmanlık ve şirketinizden oluşan birer temsilci tarafından belirlenecektir. Verilen puanların ortalaması alınarak geçerli puan belirlenecek ve ona göre değerlendirme yapılacaktır.

 3. Tespitler, gözlemler ve öneriler yazılı rapora dökülecektir.

 4. Hazırlanan rapor şirketinizin üst yöneticilerine sunulacaktır.

 

Bu projenin hayata geçirilmesinde kullanılacak yöntem kısaca şöyledir; şirketiniz için çalışanlarından ve Türev danışmanlarından oluşan bir proje grubu oluşturulacaktır. Şirket çalışanlarından oluşturulacak proje grubu firma içi çalışmaları koordine edecek, firma içi uygulamaları yönetecek ve bu uygulamalar ile ilgili gerekli çalışmaları yapacaktır. Türev danışmanlarından oluşan proje grubu ile iletişimi sağlamak amacıyla bu grup içinden bir kişi proje lideri seçilecektir. Türev danışmanlarından oluşan proje grubunun görevi, proje lideriyle firmadaki uygulamaların koordinasyonu, hayata geçmesi, problemlerin tespit edilmesi, çözüm için gerekli önlemlerin alınması, uygulamaların yaptırılmasının teşviki, bilgi, beceri ve deneyim aktarımıyla planlanan çalışma sürecine uygun hareket edilmesini sağlamak olacaktır. Türev Proje Grubu, 4 eğitim danışmanı ve 1 yardımcı yönetim danışmanından oluşacaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİ: 

Projenin sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl sürmesi planlanmaktadır. Birinci aşamada 1 gün, ikinci aşama ihtiyaç olursa uzaktan destek verilecektir, üçüncü aşama 10 gün ve dördüncü aşama 1 gün çalışma yapılacaktır.  Dört aşamanın toplam çalışma süresi 12 gün – 84 saat olacaktır.

 

Bunun dışında ihtiyaç olması durumda projenin toplam süresi içinde uzaktan telefon ve eposta aracılığıyla destek verilecektir. Çalışma yapılacak günler proje başında karşılıklı olarak belirlenecektir.

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Şirket bünyesinde ilk defa yönetici olması planlanan aday çalışanları ve ilk defa yönetici olmuş ve oryantasyonunu tamamlamamış yöneticileri kapsayacaktır. 

 

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Eğitim sonunda,

 • Kendi içinizden önemli konumlarda görevlendirebileceğiniz yöneticiler yetiştirmiş olacaksınız.

 • Yönetici adaylarını kendi kontrolünüzde ve beklendiğiniz yetkinlikler çerçevesinde profesyonel olarak yetiştirmiş olacaksınız.

 • Yetiştirdiğiniz yöneticileri, yetkinliklerine göre görevlendirme yapma imkanı elde edeceksiniz.

 • Yönetici adaylarının, yönetsel performanslarını ve yetkinlik sınırlarını objektif olarak görebilme imkanı bulacaksınız.

 • Sürdürülebilir bir yönetici yetiştirme programına sahip olacaksınız.

bottom of page