top of page

İş sözleşmelerinde İşçi

ve İşverenin Fesih Hakları

(Eğitim Kodu : OİK-40 )

EĞİTİMİN AMACI:

Fesih kavramı, hizmet sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından sona erdirilmesidir. İş Kanunu’na göre işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Bu denli öneme sahip olan fesih kavramına Kanunda “süreli fesih” ve “işçi ve işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” yan başlıklarıyla düzenleme yapılmıştır.

Süreli fesihte, belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bu bildirim süreleri kanunda düzenlenmiştir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Haklı neden ise işçi ve işveren için katlanılamayacak bir durumun ortaya çıkma halidir. Nitekim Yargıtay kararlarında da haklı sebep olarak görülen olayın, sözleşmenin devamını çok kısa bir süre dahi katlanılmaz kılan objektif bir ağırlığa sahip olması gerektiği belirtilmektedir.

Buradan hareketle tasarlanan eğitimin amacı, katılımcılara işçi ve işveren tarafından yapılabilecek iş akdi feshi hakları ile ilgili detaylı bilgiler vermektir. Ayrıca farklı şirketlerdeki uygulama örnekleri ve örnek teşkil edebilecek Yargıtay Kararları ile desteklenerek eğitimin daha akıcı ve kolay anlaşılır bir hale getirilmesi eğitimin diğer amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • İş Sözleşmesinin unsurları nelerdir?

 • İş Kanunu’nda fesih türleri nelerdir?

 • Süreli fesih nedir?

 • Geçerli nedenle fesih hangi şartları taşımalıdır?

 • Çalışma Koşullarındaki değişiklik fesih gerekçesi midir?

 • Geçerli nedenle fesih ile haklı nedenle fesih arasındaki farklar nelerdir?

 • Haklı nedenle fesih yapılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

 • İşçi, sağlık sebepleri nedeniyle sözleşmesini haklı nedenle fesh ettiğinde kıdem tazminatı alabilir mi?

 • İşçinin sözleşmesini haklı nedenle derhal feshinde ihbar tazminatı hakkı doğar mı?

 • İşçinin ve işverenin haklı nedenle derhal feshinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nelerdir?

 • İşçinin ve işverenin haklı nedenle derhal feshinde geçerli olan sağlık sebepleri nelerdir?

 • İşçinin ve işverenin haklı nedenle derhal feshinde zorlayıcı sebepler hangileridir?

 • Derhal fesih hakkını kullanma süresi ne kadardır ve hangi durumlarda değişebilir?

 • İş akdi feshinden dolayı oluşabilecek tazminatların hesaplanması,

 • İş akdi feshinden kaynaklı şirketin karşılaşabileceği cezai riskleri ortadan kaldırmaya yönelik yasal uygulama tavsiyeleri

 • Yargıtay kararlarından ve piyasadan uygulama örnekleri

 • Grup çalışması (örnek olay çözümlemesi)

 • Eğitim ile ilgili soru ve cevaplar

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitim, konuya ilgi duyan tüm yöneticilerin, işverenlerin, insan kaynakları ve/veya personel yöneticilerinin, sorumlularının katılımına uygundur.

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Yasal olarak işveren ve işçinin geçerli nedenle ve haklı gerekçelerle fesih haklarının neler olduğunu somut olarak öğreneceklerdir.

 • İş yerini maddi ve manevi zarara uğratmayacak şekilde sistemsel olarak iş süreçlerini düzenleyebilecek uygulama tavsiyeleri almış olacaklardır.

 • Konuyla ilgili verilecek Yargıtay Kararlarından örnekler ile konunun uygulamadaki yansımalarını ve risklerini görmüş olacaklardır.

bottom of page