top of page
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
TürevİnsanKaynaklarıDanışmanlığı.jpg
TürevİnsanKaynaklarıDanışmanlığı.jpg
TürevİnsanKaynaklarıDanışmanlığı.jpg
İnsan Kaynakları Departman Yapılanması

Şirketler için rekabet kavramı, geleneksel dar kalıplara sığdırılmış tanımlamasının ötesinde bir şeyler ifade etmeye başlamıştır. Böylece, yeni rekabet anlayışı beraberinde insan kaynakları politika ve uygulamalarında önemli bir organizasyonel değişimi getirmiştir. Bu noktada şirketlerin başarılı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerinin, insanın artan önemini dikkate alınmaları şartına bağlı olduğu görülmektedir.

İnsanın, psiko-sosyal bir varlık olması  üretim faktörleri içinde  doğal olarak farklı bir yere ve öneme sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu düşünce doğrultusunda şirketlerdeki insan kaynağının yönetimi de ayrı bir önem arz etmektedir.

Buradan hareketle, günümüzde kabul edilen modern anlayış doğrultusunda insan kaynakları yönetimini, her kademedeki yönetici ve çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde çalıştırılması, geliştirilmesi ve motive edilmesi için faaliyetleri planlama, organize etme, yöneltme, koordine ve kontrol etme sürecidir.

Bu güne kadar biriktirdiğimiz ulusal ve uluslararası proje yönetme deneyimimiz ile şirketlerin değişim ve dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları, değer yaratan yeni fikir, model ve uygulama alternatiflerini kapsayan yeni süreç yapılarına dair fikir sunmak için buradayız.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet üretmekte olan danışmanlarımız, insan kaynakları departman yapılanması çalışmalarını aşağıdaki başlıklar altında sunmaktadırlar;

 • İK departmanı organizasyonel tasarımı

 • İK departmanı operasyonel tasarımı

 • İK departmanı yönetsel tasarımı

 • İK departmanı dokümanları oluşturma

 • İK departmanı işleyiş denetim sistemi tasarımı

İnsan Kaynakları Etkinlik Çalışmaları

Şirketlerin kurumsallaşmasının temel sebepleri; kendilerine has bir kültür geliştirme, yönetimin profesyonelleşmesinin sağlanması, çalışanlara yönelik eğitim-yetiştirme faaliyetlerinin hızlanması, şirketin sistemli bir yapıya kavuşması, yürütülmekte olan aktivitelerin belirli bir plan ve şirket politikaları ile yürütülmesi, iş süreçlerinin standartlaştırılması, denetim mekanizmasının oluşturulması şeklinde sıralanabilir.

Bütün bunların sağlıklı bir şekilde hayata geçebilmesi için şirketlerin sahip oldukları insan kaynağı yapısının etkinliğinin artırılmasına yönelik bir takım iyi uygulamaları ve etkinlik çalışmalarını yapmaları kaçınılmazdır.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan danışmanlarımız, insan kaynakları etkinlik çalışmalarını aşağıdaki başlıklar altında sunmaktadırlar;

 • İK etkinlik analizi

 • İK stratejisinin belirlenmesi

 • İK politikalarının belirlenmesi

 • İK politikalarının uygulanması

 • İK değer ölçümü çalışmaları

 • Kurum Kültürü ölçümü ve geliştirme

 • Eleman seçme süreci etkinlik artırıcı çalışmalar

 • Mülakat yönetimi çalışmaları

 • Norm kadro belirleme

 • Kritik pozisyonların belirlenmesi ve yedekleme politikası oluşturma

İnsan Kaynakları
Departmanı Denetim Çalışmaları

İnsan kaynakları departmanı kapsamında yapılandırılmış olan tüm operasyonel faaliyetlerin etkinlik denetimlerinin yapılması sürdürülebilir başarılı sonuçlar için son derece önemlidir.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan danışmanlarımız, bu güne kadar edindikleri farklı deneyimlerini kullanarak gerçekleştirdikleri insan kaynakları departmanı denetim çalışmalarını aşağıdaki başlıklar altında sunmaktadırlar;

 • İK departmanı işleyiş denetimleri

 • İK departmanı operasyonel denetimleri

Ücret ve Ödül Sistemi Yönetimi

Şirket çalışanlarının organizasyon yapı içindeki konumlarına uygun bir ücret politikasının uygulanması yönündeki beklentileri hiçbir zaman güncelliğini yitirmemektedir.

Üstlenilen görev dâhilinde yaratılan katma değerin karşılığını almayı hedefleyen her çalışan adil bir ücret ve ödül sistemi beklemektedir. Çalışanların bu konudaki hassasiyetleri dikkate alındığında sorumluluk ve yetki dengesini organizasyonel yapı içindeki konumuna uygun bir ücret politikasının uygulanıyor olması, çalışanlar nezdinde şirkete olan inanç ve aidiyetlerine pozitif katkı oluşturmaktadır.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan danışmanlarımız, ücretlendirme ve ödül sistemi kurguladıkları farklı sektör ve projelerde kazandıkları deneyimlerini ücret ve ödül sistemi yönetimi çalışmalarını aşağıdaki başlıklar altında sunmaktadırlar;

 • İş değerleme çalışmaları

 • Ücretlendirme modelinin belirlenmesi

 • Ücretlendirme çalışmaları

 • Yan haklar belirleme

 • Prim sistemi modellemeleri

 • Ödüllendirme sistemi tasarımı

Bordrolama Hizmetleri

Yasal mevzuata uygun bordrolama çalışmaları bu hizmet başlığı altında sunulmaktadır.

Bordrolama hizmetinin dış hizmet alımı yoluyla yapılması şirketlere bir takım avantajlar yaratmaktadır.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan bordrolama ve SGK mevzuatı konusunda uzmanlaşmış olan danışmanlarımız, bu uzmanlıklarını bordorlama hizmetleri başlığı altında talep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • Bordro ve SGK mevzuatı uygulamaları

 • Bordrolama çalışmaları

İş Hukuku Çalışmaları

İşveren çalışan ilişkilerinin iş hukuku dinamikleri içinde yönetilmesi, taraflar arasında oluşma ihtimali olan sorunların öngörülmesi, realize olan işveren çalışan sorunlarının yönetilebilmesi için iş hukuku uygulamaları yapılmaktadır.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan uzman danışmanlarımız ve hukukçularımız, zaman içinde edindikleri farklı deneyimlerini iş hukuku çalışmaları kapsamında hizmet talep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • İş hukuku danışmanlığı

 • Mevzuat uyumluluk çalışmaları

 • İş sözleşmeleri oluşturma

Çalışan Deneyimi Çalışmaları

Çalışanların şirketleri ile zaman içinde oluşan etkileşimleri sonucu, şirketlerine verdikleri değer olarak tanımlanabilir. Çalışan deneyimi, şirketlerin başarısı içinde önemli bir yere sahiptir.

Çalışan deneyiminin doğru kurgulanması ve yönetilmesi, şirket iklimine pozitif katkı sağlayacağı gibi bütünsel performansa da olumlu katkı sağlamaktadır. Çalışma ortamında yaşayacakları deneyimden memnun olan çalışanların yaratacakları katma değer artacaktır.

Çalışan deneyimi çalışmalarının temel amacı, çalışanların iyi sonuçlar alabilmesine yardımcı olacak bir iklim oluşturmaktır.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan danışmanlarımız bu güne kadar edindikleri deneyimlerini çalışan deneyimi çalışmaları kapsamında hizmet talep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • Çalışan memnuniyeti ölçümleri

 • Çalışan bağlılığı ölçümleri

 • Çalışan yetkinlik değerlendirme

 • İş akdi feshi sonrası analiz çalışmaları

İşveren Markası Çalışmaları

Günümüz rekabet ortamında şirketlerin ne oranda başarılı olacakları biriktirdikleri entelektüel sermaye ile ilişkilidir. Şirketler bu entelektüel sermayeyi mevcut çalışanlarının gelişimine ayırdıkları kaynaklar ile desteklemeye çalışırlarken aynı zamanda da deneyimli iş gücünü kadrolarına katarak da geliştirmek istemektedirler. Çalışanlar tarafından tercih edilen bir şirket olabilmek için pek çok iyi uygulamayı gerektirir.

İşveren markası, şirketin genel yapısı içinde entelektüel sermayesine katkı sağlamak adına tüm işleyişi, verimliliği, beklenen performans sonuçlarını mutlu çalışanlar yaratacak şekilde yapılandırılması olarak tanımlayabilir.

Şirketlerin sürdürülebilirliği için işveren markası konumlandırması çok önemlidir.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan danışmanlarımız, gerektiğinde Türev Yönetim Danışmanlığı kapsamında satış ve pazarlama danışmanlığı konusunda çalışan danışmanlarımızla işbirliği içinde işveren markası çalışmalarını hizmet talep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • İşveren markası analizi

 • İşveren markası gelişim yol haritası belirleme

 • İK stratejisi ve işveren markası uyumluluk çalışmaları

Performans
Değerlendirme Sistemi Çalışmaları

Performans değerlendirme, şirkette görevi ne olursa olsun bireylerin çalışmalarını, etkinliklerini, eksikliklerini, yeterliliklerini, fazlalıklarını, yetersizliklerini kısacası bir bütün olarak tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir.Belirli bir iş ve görev tanımı çerçevesinde çalışan bireyin bu iş ve görev tanımını ne düzeyde gerçekleştirdiğinin belirlenmesi çabasıdır. Bu çabanın gösterilmesi kişinin tatmini bakımından etkinliğini bilmesi için önemlidir. Diğer yandan şirketin de çalışanlarının etkinliğini bilmesi gereklidir.

 

Performans değerlendirme, çalışanların tanımlanmış olan görevlerini belli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesidir. Böylece kişi, kendi çalışmalarının sonuçlarını bir anlamda çıktılarını görür ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirir. Diğer yandan şirket açısından, çalışan ile yaptığı iş anlaşmasının koşullarının ne oranda gerçekleştiği, çalışanın ilgi ve yeteneklerinin işe ne düzeyde yansıdığı, kişinin iş başarısı, görev tanımındaki standartlara ulaşıp ulaşmadığı performans değerlendirme ile belirlemiş olacaktır.

 

Bu bilgiler sonucunda kişinin terfi etmesine, ücretinin arttırılmasına, görevinin değiştirilmesine, işten çıkarılmasına, işinin zenginleştirilmesine ve benzeri kararlara ulaşılabilir. Böylece performans değerlendirme ile bir anlamda kişilerin potansiyel yetenekleri doğrultusunda iş analizi, görev tanımları doğrultusunda görevini başarma düzeyini belirlemek söz konusudur. Performans değerlendirme farklı tekniklerle yapılabilir, ancak, önemli olan elde edilen sonuçların kullanılmasıdır.

Performans değerlemenin temel amacı, insan kaynaklarının daha etkin, verimli ve yararlı olabilmesi ama aynı zamanda mutlu ve iş tatminine sahip olması için gereken değerlendirmenin yapılmasıdır. Bu değerlendirme ile çalışanın iş ortamındaki çalışma ve çabaları gözden geçirilerek başarısı belirlenmeye çalışılır. Tüm bu süreçte kullanılan performans değerleme yöntemlerinden en uygun olanın seçilmesi, ulaşılacak sağlıklı sonuçlar bakımından önemlidir.

 

Performans değerlendirme sistemi için çok önemli konulardan biri de sistem sonucunda ulaşılan bilgilerin işe yarar biçimde kullanılamamasıdır. Ne yazık ki kimi şirketlerde büyük emek harcanarak yapılan, önemli bir zaman harcanan performans değerleme sisteminin sonuçlarının kullanılmadığı görülmektedir. Bu durum şirket çalışanları nezdinde ciddi bir bıkkınlık ve güvensizlik yaratmaktadır.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan danışmanlarımız bu güne kadar edindikleri farklı uygulama deneyimlerini şirket iklimine uygun performans değerlendirme sistemi çalışmaları kapsamında hizmet talep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • PDS tasarımı

 • Şirket iklimine uygun modelin belirlenmesi

 • Şirket yapısına uygun ölçülebilir kriterlerin tanımlanması

 • PDS uyarlama

 • PDS kapsamında değerlendiricilerin tasarlanan sistemle tanıştırılması

 • PDS kapsamına giren çalışanların tasarlanan sistemle tanıştırılması

 • Şirket içi PDS bilinçlendirme toplantılarının yapılması

 • PDS uygulama desteği

Kariyer Sistemi Çalışmaları

Şirket içi hiyerarşik yapı kapsamında çalışanlarının kariyer beklentilerine cevap verilmesi son derece önemlidir. Aynı zamanda şirketlerin dönüşümü sürecinde yeni yönetici adaylarına ihtiyaçları daimidir. Şirketler yönetici ihtiyaçlarını şirket dışından karşılayabilecekleri gibi kendi içyapılarından da yönetici adayları geliştirebilmelidirler.

 

Çalışanlar açısından kariyer tarifini sadece dikey kariyer olarak görmemek gerekir. Şirket içi yatay, çapraz kariyer olanakları da çalışanları memnun edebilecektir. Çalışanların kişilik yapılarına, beklentilerine, kendilerini gerçekleştirme ihtiyaçlarına, şirket iklimine, şirketin organizasyonel mimarisine uygun olacak şekilde kariyer sistemi tasarlanmalıdır.

Şirket iklimine ve çalışan yapısına uygun olarak tasarlanmış olan kariyer sistemleri çalışanların şirkete dair düşüncelerini, aidiyetlerini, hedeflerine olan bağlılıklarını olumlu yönde etkileyecektir.

 

Kariyer sistemi şirkette uygulanan performans değerlendirme sistemi ile entegre çalıştırılarak çalışanlar ve şirket açısından mutlu sonuçların alınmasına yardımcı olacaktır.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan danışmanlarımız bu güne kadar edindikleri birikimlerini şirket iklimine ve çalışan yapısına uygun bir kariyer sistemi oluşturabilmek üzere kariyer sistemi çalışmaları hizmetini talep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • Kariyer politikası belirleme

 • Kariyer sistemi tasarımı

 • Kariyer sistemi uygulama desteği

 • Çalışan yetkinlik haritalaması

Motivasyon Çalışmaları

Motivasyon, bireyin harekete geçmesi ve belli bir hedefe ulaşabilmesi için gerekli olan arzu ve isteğe sahip olmasıdır. Öyle ki, bu bireyleri harekete geçiren ve hareketlerinin yönünü belirleyen onların arzu, ihtiyaç ve korkularıdır.

 

İş yaşamı açısından motivasyon, çalışanların belirlenen hedefler doğrultusunda harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesidir.

 

Çalışma sebepleri kişiden kişiye değişir. Bu nedenle çalışanlarımızın profiline, yapısına, kültürüne, ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre motivasyonu artırmak için uygulanacak yöntemler değişebilir.

 

Motivasyon çalışmalarında amaç, çalışanların sahip oldukları potansiyeli harekete geçirmek, farkında olmadıkları özelliklerinden haberdar olmalarına yardımcı olmak, farkında olup kullandıkları özelliklerinin gelişimine katkı sağlamaktır. Kısacası, çalışanların potansiyelini performansa dönüştürebilmektir.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet veren danışmanlarımız farklı uygulama deneyimlerini bu yönde hizmet talep eden müşterilerimize motivasyon çalışmaları başlığı altında sunmaktadırlar;

 • Motivasyon politikası belirleme

 • Motivasyon politikası uygulama desteği

Şirket İçi Gelişim Çalışmaları

Şirket içi gelişim çalışanların kendilerini gerçekleştirme ihtiyaçlarına cevap vererek başardım duygusunun yaşanmasına yardımcı olacak şekilde kurgulanmış bir çalışmadır. Amaç, çalışanların bireysel gelişimlerine katkı sağlayarak şirketin gelişimini olanaklı kılmaktır. Buradaki yaklaşım, başarının yolunun çalışanın bireysel başarı arayışının tatmininden geçtiği yönündedir.

 

Şirket içi gelişim çalışmaları motivasyon çalışmalarıyla entegre yürütülmesi durumunda başarılı sonuçlar alma olasılığı yükselmektedir. Kişilerin neyi yapması gerektiği, nasıl yapması gerektiği, sonuçlarını nasıl analiz edebilecekleri, yani bireysel başarılarını nasıl yönetebilecekleri bu hizmet kapsamında çalışılan konular içindedir. Toplu başarı için bireysel başarı değerlidir.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan danışmanlarımız bu güne kadar dahil oldukları farklı proje deneyimlerini şirket içi gelişim çalışmalarını talep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • Şirket içi gelişim programı tasarımı

 • Şirket içi gelişim programı uygulama desteği

 • Yetenek yönetimi

 • Yönetici yetkinlik ölçümleri

 • Yönetici yetkinlik analizleri

 • Lider yetkinlik ölçümleri

 • Lider yetkinlik analizleri

 • Mentörlük çalışmaları

Öneri Sistemi Geliştirme Çalışmaları

Şirket içi öneri üretebilme potansiyeli şirketlerin gelişimi adına önemli bir meziyettir. Öneri geliştirebilmek, fikir üretebilmek şirket ikliminde topluca yaşanacak olan dönüşümün tetikleyicisidir. Ancak, hiç kolay değildir.

 

Bu yönde önce şirket kültürünün yaratıcılığa imkân tanıyan, fikir üretebilmeyi destekleyen bir ortak kültüre dönüştürülmesi gerekir. Kültürel değişim her zaman zahmetlidir. Ancak, iyi kurgulanan ve doğru yönetilen bir kültürel değişim şirketlerin maruz kaldıkları sarmaldan çıkmalarına katkı sağlar.

 

Öneri sistemleri için tasarlanan pek çok model bulunmakla birlikte bir şirket için en uygun model, şirket yapısına, kültürüne, yönetim anlayışına, liderin vizyonuna en yakın olan modeldir.

 

Yeni bakış açıları yeni fikirleri, yeni fikirler yeni başlangıçları tetikler.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet veren danışmanlarımız bu güne kadarki deneyimlerini, farklılık yaratma yeteneklerini öneri sistemi geliştirme çalışmalarını talep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • Öneri sistemi tasarımı

 • Şirket içi bilinçlendirme

 • Öneri sistemi uygulama desteği

İnsan Kaynakları Teknolojileri Uygulamaları

İnsan kaynakları alanında yapılan tüm uygulamaların teknolojik imkânların kullanılarak dönüştürülmesi ve bu kullanılan teknolojinin kalıcı hale gelmesi hız ve verimlilik açısından önemlidir.

 

Yaşadığımız hızlı dönüşüm farklı kültürel ögelerin, farklı iş yapış modellerinin yeniden birlikte harmanlanmasına olanak sağladı. Geleneksel yaklaşımlar ile yenilikleri içinde barındıran teknolojik yaklaşımlar yepyeni iş modellerinin oluşmasına neden olmaktadır.

 

Şirketlerin dijital yetkinlikleri dün bir rekabet avantajı iken bu gün ayakta kalabilmelerinin bir unsuru haline geldi. Bu nedenle her alanda olduğu gibi insan kaynakları yönetimi alanında da şirketlerin ihtiyaçlarına uygun teknolojilerin kullanılması kaçınılmazdır.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet veren danışmanlarımız Dijital Dönüşüm Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı bölümümüzdeki uzmanlarımızla birlikte çalışarak ik teknolojileri uygulamaları hizmetlerini talep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • İK teknolojileri sistem tasarımı

 • İK teknolojileri uygunluk çalışmaları

 • İK teknolojileri uyumluluk çalışmaları

Şirket Birleşmeleri Sırasında İK Uygulamaları 

Şirket birleşmeleri temelde pek çok değişimi tetiklemektedir. Birleşmelerin çalışanlar üzerindeki etkileri ve bu etkilerin yönetilebilir olması sağlıklı bir entegrasyon için son derece önemlidir.

Şirket birleşmeleri iki farklı kültürde olan, farklı iş modelleri olan yapıların birlikte hareket etme arzuları üzerinden gerçekleşen bir entegrasyon sürecidir. Bu sürece dahil olan şirketler sahip oldukları kaynakları bekledikleri verimlilikte kullanmak isteyeceklerdir.

 

Bu birleşme sürecinde çalışanlara dokunabilmek, onların bu değişimde yaşayacakları endişe ve çekinceleri yönetebilmek, kafalarında oluşacak sorulara cevap oluşturabilmek, yani endişelerini gidermek birleşmenin başarısı için son derece önemlidir.

 

Şirket ayrılıkları da keza benzer sorunları, psikolojik kırılganlıkları beraberinde getirebilmektedir.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan danışmanlarımız birleşmelerin psikolojisinin yönetilmesi konusunda edindikleri deneyimlerini şirket birleşmeleri sırasında insan kaynakları uygulamaları hizmetinitalep eden müşterilerimize sunmaktadırlar;

 • Şirket birleşmeleri, satış, satın alma sürecinde İK uygulamaları

 • Değişim yönetimi

 • Birleşme sürecinde iş hukuku uygulamaları

 • Kurum kültürü analiz ve uyumlaştırma çalışmaları

 • Sosyal uyum çalışmaları

Sosyal Uygunluk Çalışmaları

Günümüzde şirketler, kurumsal itibarlarını yönetebilmek adına kendi tedarik zincirleri içerisinde yer alan paydaşlarının çevreye olan duyarlılıklarını, belirlenmiş standartlara ne oranda uygun faaliyet gösterdiklerini takip etmek istemektedirler. Bu talep, markaların itibar yönetim modelinin tüm tedarik zincirini de kapsamasından kaynaklanmaktadır.

 

Sosyal uygunluk, şirketlerin faaliyetleri sırasında çalışanlarına nasıl davrandığı ve sosyal çevreye olan sorumluluklarını ne oranda karşıladığını gösterir. Bir anlamda şirketin sosyal ayak izini tarif eder. Bu, bir dizi etik değerlerin ve standartların bütününden oluşur.

 

Sosyal uygunluk kriterleri ulusal ve uluslararası kısıtlama ve tanımlamalar, iş kanunu, çevre kanunları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları ve ilgili markanın etik değerleriyle şekillenmektedir.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet vermekte olan sosyal uygunluk danışmanlarımız talep eden müşterilerimize bu hizmetleri aşağıdaki başlıklar çerçevesinde sunmaktadırlar;

 • Sosyal uygunluk politikası oluşturma

 • Sosyal uygunluk kriterleri belirleme

 • Etik davranış standartları tanımlama

 • Etik denetimleri

KVKK Uyum Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKKanunu) kapsamında ve aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (KVKKurulu)tarafından yayınlanmış olan yönetmeliklere bağlı olarak şirketler nezdinde bazı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

 

Şirketlerin tüm süreçleri içerisinde kişisel veriler işlenebiliyor. KVK Kanunu kapsamında çizilen çerçevenin de amacı, bu kadar çok kişisel verinin işlendiği ve paylaşıldığı yapının, kontrol edilebilir ve kişisel mahremiyetin korunduğu, saygı duyulduğu düzenlenmiş bir hale getirmektir.

Türev İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında hizmet veren danışmanlarımız konusunda uzman avukatlardan oluşan hukuk partnerlerimizle birlikte çalışarak KVKK Uyum Danışmanlığı hizmetini talep eden müşterilerimize bu hizmeti aşağıdaki başlıklar çerçevesinde sunmaktadırlar;

 • KVKK uygulamaları

 • KVKK uyumlaştırma çalışmaları

 • İK teknolojileri uyarlama

bottom of page