top of page

Üretimde Verim Kayıpları Nasıl Yok edilir?

(Eğitim Kodu : UKY-22 )

EĞİTİMİN AMACI:

Üretim Yönetimi, müşterilerin talep ettiği ürünleri, onların istedikleri kalitede, istedikleri zamanda, mümkün olan en düşük maliyetle üretmek için, sahip olunan malzeme, makina ve insan gücü kaynaklarını bir araya getirme sürecidir. Verimlilik ise, genel olarak, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eder. İsraftan uzak ve kaynakları en iyi biçimde değerlendirecek şekilde üretmek demektir. Sonuçta, verimlilik artınca maliyet düşecek, karlılık artacaktır.

Buradan hareketle, özellikle rakip sayısının artması, karlılıkların düşmesi, işlerin karmaşıklaşması, müşterilerin beklentilerinin artması gibi nedenlerle eskiye göre verimli üretimin çok daha önemli olduğu günümüzde, ihtiyaca ve beklentiye cevap vermek adına uzun süreli bu program tasarlanmıştır. Amaç, katılımcıları, verimliliği artıracak modern, pratik ve uygulanabilir bilgilerle donatmaktır.

EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:

 • Verimlilik mantığının irdelenmesi

 • Verimliliği artırmaya yönelik mevcut durum analizinin yapılması

 • Sorunların ve geliştirilebilecek alanların tespiti

 • Verimlilik artırma planın yapılması

 • Verimli üretim süreçleri oluşturma

 • Çalışanların eğitimi ve bilinçlendirilmesi

 • Var olan süreçlerin iyileştirilmesi (5S, iş ve zaman etüdü)

 • Üretim hattındaki verimli uygulamalar  

 • Üretim verimliliğini artırmaya yönelik modern üretim teknikler hakkında kısa bir bilgilendirme

 • Örnek uygulamalar

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Eğitim, 1 tam gün (7 saat) sürelidir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

Bu eğitime, aşağıdaki kişilerin katılımı uygundur.

 1. İşletme müdürü, fabrika müdürü, üretim müdürü, planlama müdürü, üretim şefi, planlama şefi, vardiya amiri vs. unvanlardaki yöneticiler,

 2. Üretimin farklı aşamalarında görev yapan bütün mühendisler,

KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR:

Bu eğitim sonunda katılımcılar, verimliliği artırmaya yönelik teknik ve pratik bilgiler elde ederler. Ayrıca, verimlilik ile ilgili bir çok konuda farkındalıkları artar. Eğitimde yapılan örnek uygulamalar ile pratik yapma imkanı da elde ederler.

bottom of page